Útvonalvideók

2017.07.06

Egy esetleges közlekedési baleset körülményeinek bizonyításához, a baleset felelősének megállapításához hasznos eszköz lehet egy szélvédő mögött dolgozó kamera. Kérdés azonban, hogy jogszerűen készíthetőek-e ilyen felvételek vezetés közben a megtett útvonalról, közlekedési szituációkról.

A bevezetőben említett szempontok mellett ugyanis a mérleg másik serpenyőjében azok a járókelők, autósok, közlekedés egyéb résztvevői szerepelnek, akik akaratukon (sőt, egyáltalán tudtukon) kívül felvételre kerül(het)nek.

Ezekkel az ún. útvonalvideókkal (menetirányba néző kamerák által készített kép- és/vagy hangfelvételekkel) kapcsolatban kiindulásként rögzíteni szükséges, hogy a hatályos hazai jogban nincsen sem kifejezetten megengedő, sem kifejezetten tiltó szabály.

A vonatkozó, releváns szabályokat megvizsgálva azonban jogértelmezéssel eljuthatunk a válaszhoz.

I. A Ptk. képmás és hangfelvétel készítésre vonatkozó szabályai.

Ptk. 2:48. § [A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog]
(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges.
(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

Az útvonalvideók álláspotom szerint alapvetően tömegfelvételnek minősülnek, azonban konkrét, egyedi esetben eseti mérlegelés alapján dönthető csak el, hogy egy-egy adott felvétel mennyire minősül tömegfelvételnek vagy sem.

Ha nem, azaz amennyiben természetes személyekről valaki úgy készít hozzájárulás nélkül kép-, vagy videofelvételt, hogy az nem minősül tömegfelvételnek (és nyilvános közéleti szereplésnek sem), abban az esetben sérülhetnek az adott, felvételen megjelenő személy Ptk.-ban védett személyiségi jogai.

Ptk. 2:42. § [A személyiségi jogok általános védelme]
(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között személyiségét szabadon érvényesíthesse, és hogy abban őt senki ne gátolja.
(2) Az emberi méltóságot és az abból fakadó személyiségi jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. A személyiségi jogok e törvény védelme alatt állnak.
(3) Nem sért személyiségi jogot az a magatartás, amelyhez az érintett hozzájárult.

Ptk. 2:43. § [Nevesített személyiségi jogok]
A személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen
[...]
g) a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog megsértése.

II. És a felvett adatok?

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) is releváns, hiszen többek között ebben kerül meghatározásra a személyes adat fogalma, és az ilyen adatok kezelésére vonatkozó szabályok, az alábbiak szerint:

Info tv. 3. §-a alapján a törvény alkalmazása során személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

A természetes személyekről készített képfelvétel, vagy egy rendszám az info. tv. alapján tehát személyes adatnak minősül, és így az Infotv.-ben foglaltak szerint kell azt tárolni, kezelni, átadni más szerveknek, óvni, meghatározott ideig lehet megőrizni, meghatározott szabályok alapján hozzáférést kell biztosítani hozzájuk, és ami talán a legfontosabb, megfelelő cél, és jogalap szükséges ezen adatok kezeléséhez.

III. Jogalap az adatkezeléshez

Az Info tv. 6. §-a alapján a személyes adatok kezelhetőek akkor is, ha az érintettek (jelen esetben a felvételen szereplő autósok, gyalogosok) hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna és az adatkezelés jogos érdek érvényesítése céljából szükséges (amennyiben ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll).

Info tv. 6.§ (1) Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése 
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

IV. Összegzés

A felvett személyes adatok kezelésére az info tv. idézett rendelkezései adott esetben megfelelő jogalappal szolgálhatnak, ugyanakkor a kamera kihelyezése előtt mérlegelni szükséges, hogy a felvételen szereplő személyek képmáshoz való joga az útvonalvideók során sérülhet, aminek komoly jogkövetkezményei is lehetnek.

Dr. Ecsedy Miklós ügyvéd

KERTVÁROSI IRODA: Budapest XVII. Ker. BELVÁROSI IRODA: Budapest VI. Ker. LEVELEZÉSI CÍM: 1660 Budapest, Pf.: 459. TEL: +36 (20) 211 - 7758 E-MAIL: ugyved@drecsedy.hu WEB: www.drecsedy.hu