Az írásbeli felszólítás hatása az elévülésre

2017.11.20

Az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése számos változást eredményezett az alapvető személyi- és vagyoni viszonyokat meghatározó szabályokban. Az egyik ilyen széles rétegeket érintő nóvum az elévülés kapcsán, az írásbeli felszólítások joghatásaival összefüggésben következett be: a korábbi előírásokkal ellentétben ugyanis az új Ptk. szerint a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás már nem szakítja meg az elévülést! Egy "kiskapu" is felfedezhetünk azonban a gépezetben. Részetek a cikkben.

Az elévülés lényege

Az elévülés a római jogi definíciója szerint (amely meghatározás gyakorlatilag több ezer év után is kellően pontosan adja vissza a jogintézmény lényegét): valamely jog állami úton való érvényesíthetőségének időmúlás következtében való megszűnését jelenti. Azaz nem maga az alanyi jog szűnik meg, továbbra is igényt tarthatunk követelésünkre, azonban annak - leegyszerűsítve - jogszerűen, állami úton nem tudunk a továbbiakban érvényt szerezni.

5 év

Ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

Joghatásai

Ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, az elévült követelést bírósági eljárásban nem lehet érvényesíteni. Ahogy már fentebb említettem, ettől függetlenül az elévülés a kötelezettnek a szolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettségét nem érinti; így az elévült követelés alapján teljesített szolgáltatást a követelés elévülésére tekintettel visszakövetelni nem lehet.

Az élvülés megszakítása

Az elévülést megszakítja
a) a tartozásnak a kötelezett részéről történő elismerése;
b) a kötelem megegyezéssel történő módosítása és az egyezség;
c) a követelés kötelezettel szembeni bírósági eljárásban történő érvényesítése, ha a bíróság az eljárást befejező jogerős érdemi határozatot hozott; vagy
d) a követelés csődeljárásban történő bejelentése.

Az elévülés megszakításától az elévülés újból kezdődik.

Hol marad az írásbeli felszólítás?

Külön szeretném felhívni a figyelmet az új Ptk. elévülés megszakítására vonatkozó rendelkezéseinek lényeges változására, miszerint az új Ptk. - a régi Ptk-val ellentétben - már nem tartalmazza elévülést megszakító okként a jogosultnak a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítását.

Korábban egy megfelelő tartalommal rendelkező, megfelelő határidőben megküldött írásbeli felszólítás után az elévülés megszakadt, és az 5 éves elévülési idő újrakezdődött. Ezzel szemben 2014. március 15. napját követően immár az írásbeli felszólítás ellenére is tovább pörög az elévülés, így ha nem vigyázunk, jogos követelésünket sem fogjuk tudni behajtatni.

A kiskapu

A Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló törvényben ugyanakkor felfedezhetünk egy kiskaput, amit kihasználva adott esetben egy megfelelően megfogalmazott írásbeli felszólítással megszakíthatjuk az elévülést, és újraindíthatjuk az 5 éves időszakot.

A hivatkozott törvény értelmében ugyanis az új Ptk. hatálybalépésekor már fennálló kötelmekkel kapcsolatos, a Ptk. hatálybalépését követően keletkezett tényekre, megtett jognyilatkozatokra - ideértve az e tények, illetve jognyilatkozatok által keletkeztetett újabb kötelmeket is - a Ptk. hatálybalépése előtt hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Tehát a 2014. március 15. napját megelőzően keletkezett követelések esetén egy szakszerű írásbeli felszólítás továbbra is megszakítja az elévülést.

Annak érdekében, hogy felszólításunk alkalmas legyen kitűzött céljaink elérésére, adott esetben javasolt lehet ügyvéd felkeresése. Ilyen igény esetén lenti elérhetőségeim bármelyikén várom megtisztelő megkeresését.

Dr. Ecsedy Miklós ügyvéd

KERTVÁROSI IRODA: Budapest XVII. Ker. BELVÁROSI IRODA: Budapest VI. Ker. LEVELEZÉSI CÍM: 1660 Budapest, Pf.: 459. TEL: +36 (20) 211 - 7758 E-MAIL: ugyved@drecsedy.hu WEB: www.drecsedy.hu